Mål 2 Rätt kvalitet på avfallet

År 2020 ska allt avfall vara rätt sorterat och inte skräpa ned.

Det innebär att avfall ska sorteras efter hur det ska tas omhand. Det sorterade avfallet ska uppfylla de krav som respektive behandlingsanläggning ställer.

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Delmål till 2020

2.2 Kvalitet verksamhetsavfall

Delmål AP.2.2 Verksamhetsavfall som levereras till behandlingsanläggningarna ska uppfylla deras kvalitetskrav.

2.3 Städade insamlingsplatser

Delmål AP.2.3 Minst 85 procent av hushållen ska uppge att de upplever att allmänna insamlingsplatserna inte är nedskräpade.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Delmål till 2016

2.1 Städade insamlingsplatser

Delmål AP.2.2016.1 Kommunens invånare ska uppleva att allmänna insamlingsplatser inte är nedskräpade
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend

2.2 Kvalitet matavfall

Delmål AP.2.2016.2 Insamlat matavfall ska hålla sådan hög kvalitet så att materialet kan användas som växtnäring
Mål AP.2
Uppdaterad: 2020-09-11

Varför är detta viktigt?
När avfallet är sorterat på rätt sätt kommer det till nytta. Det finns kvalitetskrav för hur sopor ska återvinnas, förbrännas eller läggas på soptippen. Många personer har idag inte kunskap om vad som händer med soporna efter att de slängts och vilken nytta sopsortering gör.