SÖRAB-kommunernas avfallsplan

År 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.

Denna plan beskriver hur kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna tillsammans med det gemensamägda avfallsbolaget SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2020.

Färgruta Totalt SÖRAB

Övergripande mål till år 2020

Mål 1 Människan i centrum

Mål AP.1 Avfallshantering ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.
Trend: 6 av 15 indikatorer har en positiv trend6 av 15 indikatorer har en positiv trend6 av 15 indikatorer har en positiv trend6 av 15 indikatorer har en positiv trend

Mål 2 Kvalitet

Mål AP.2 År 2020 ska allt avfall vara rätt sorterat och inte skräpa ned.
Trend: 1 av 3 indikatorer har en positiv trend1 av 3 indikatorer har en positiv trend

Mål 3 Minska avfallets mängd

Mål AP.3 Resurshushållning ska stimuleras för att minska avfallets mängd.
Trend: 3 av 5 indikatorer har en positiv trend3 av 5 indikatorer har en positiv trend3 av 5 indikatorer har en positiv trend

Mål 4 Minska avfallets farlighet

Mål AP.4 År 2020 ska inget farligt avfall finnas blandat med annat avfall.
Trend: 5 av 7 indikatorer har en positiv trend5 av 7 indikatorer har en positiv trend

Mål 5 Öka återanvändningen

Mål AP.5 Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras.
Trend: 2 av 6 indikatorer har en positiv trend2 av 6 indikatorer har en positiv trend2 av 6 indikatorer har en positiv trend2 av 6 indikatorer har en positiv trend

Mål 6 Öka materialåtervinningen

Mål AP.6 År 2020 ska minst 50 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas och materialåtervinningen från verksamheter ska öka.
Trend: 4 av 8 indikatorer har en positiv trend4 av 8 indikatorer har en positiv trend4 av 8 indikatorer har en positiv trend4 av 8 indikatorer har en positiv trend

Mål 7 Energiutvinning

Mål AP.7 År 2020 ska brännbart avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas användas som bränsle. Biogas kan ersätta fossila bränslen.
Trend: 1 av 2 indikatorer har en positiv trend1 av 2 indikatorer har en positiv trend

Mål 8 Deponering

Mål AP.8 År 2020 ska deponering bara ske om det inte finns andra behandlingsmöjligheter. Nedlagda deponier ska inte vara någon risk för människors hälsa eller miljön.
Trend: 1 av 4 indikatorer har en positiv trend1 av 4 indikatorer har en positiv trend1 av 4 indikatorer har en positiv trend
Uppföljning AP
Uppdaterad: 2019-10-21