Mål 6 Öka materialåtervinningen

År 2020 ska minst 50 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas och materialåtervinningen från verksamheter ska öka.

Det innebär att minst 50 procent av hushållsavfallet ska återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Varje verksamhet ska källsortera så att minst ett avfallsslag kan materialåtervinnas. Det innebär också att minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling. Resterna vid behandlingen ska vara så rena att de går att återföra till åker- eller skogsmark.

Färgruta Totalt SÖRAB

Delmål till 2020

6.1 Materialåtervinning av hushållsavfallet

Delmål AP.6.1 Minst 50 procent av hushållsavfallet ska materialåtervinnas.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend

6.2 Biologisk behandling av matavfallet

Delmål AP.6.2 Minst 35 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend

6.3 Rötrest till åker- eller skogsmark

Delmål AP.6.3 Rötresten från allt insamlat matavfall ska återföras till åker- eller skogsmark.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Delmål till 2016

6.1 Hushållsavfallet ska materialåtervinnas

Delmål AP.6.2016.1 Minst 45 procent av hushållsavfallet ska materialåtervinnas, inklusive biologisk behandling av matavfall
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend

6.2 Förpackningar och returpapper i säck- och kärlavfallet

Delmål AP.6.2016.2 Högst 30 kg förpackningar och returpapper per invånare och år ska finnas i säck- och kärlavfallet
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend

6.3 Matavfall per invånare som samlas in

Delmål AP.6.2016.3 Minst 30 kg matavfall per invånare och år ska samlas in
Trend: 2 av 2 indikatorer har en positiv trend

6.4 Matavfall till växtnäring

Delmål AP.6.2016.4 Allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker ska omhändertas så att växtnäring tas tillvara

6.5 Materialåtervinningsmöjligheterna för grovavfall

Delmål AP.6.2016.5 Materialåtervinningsmöjligheterna för grovavfall ska vara bättre jämfört med år 2012
Trend: 0 av 3 indikatorer har en positiv trend0 av 3 indikatorer har en positiv trend
Mål AP.6
Uppdaterad: 2020-10-20

Varför är detta viktigt?
Idag består i genomsnitt en tredjedel av innehållet i en soppåse av förpackningar och tidningar. Det betyder att vi eldar upp material som istället skulle kunna användas som ny råvara. 40 procent av innehållet i soppåsarna består av matavfall. Näringen i matavfallet kan nyttjas som gödningsmedel.