Mål 5 Öka återanvändningen

Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras.

Det innebär att återanvändning ska stimuleras genom nyttjande av ny teknik och samarbete med företag/organisationer. System för att återanvända varor och produkter ska vara lättillgängliga. Återanvändningen får dock inte leda till en ökad miljöbelastning.

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Delmål till 2020

5.2 Ökning av återbruksmaterial

Delmål AP.5.2 Den årliga mängden (kg) material för återbruk ska per invånare ha ökat i jämförelse med 2016.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Delmål till 2016

5.4 Information om återbruksmöjligheter och återbruksvinster

Delmål AP.5.2016.4 Det ska finnas lättillgänglig information om återbruksmöjligheter och återbruksvinster, såväl ekonomiska som miljömässiga
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Mål AP.5
Uppdaterad: 2020-09-10

Varför är detta viktigt?
Många saker som slängs idag kan återanvändas. Ju mer vi återanvänder desto mer spar vi på naturens resurser.