Ökning av återanvändning, kommuner

Respektive kommun redovisar vilka åtgärder som genomförts för att öka återanvändningen bland kommuninvånarna. Indikatorn visar andelen kommuner som genomfört någon åtgärd, inklusive informationsåtgärder.

Antal kommuner som genomfört åtgärder för att öka återanvändningen.
Färgruta Ja
Färgruta Nej
Datakälla: Kommuner
Trend:Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2018
Senaste värdet:7 stycken (2019)
Utgångsvärde:8 stycken (2018)

Kommentar

Kommunerna arbetar med detta på olika nivåer. Några kommuner har genomfört ett flertal åtgärder medan andra kommuner mest genomfört informationsinsatser. Ett gott exempel på en åtgärd är Vallentunas trädgårdsdag där kommunen gav bort säsongsblommor till kommuninvånarna istället för att slänga dem.

De kommuner som svarat nej är Lidingö samt Sollentuna.

Danderyd
Kommunen har sedan flera år aktivt återbruk av inventarier inom kommunens verksamhet. Avfallsverksamheten ordnar även bytesdagar för kommuninvånarna.

Järfälla
Kommunen har genomfört ett flertal åtgärder såsom klädbytardagar, sportotek, samarbete med SÖRAB om att omhänderta cyklar som ska kasseras för att laga dem och sprida dem igen, internt återbruk (OFF2OFF) samt TaGe hyllor på vissa förskolor. I skåpet TaGe kan föräldrar lämna kläder och skor som barnen inte längre använder samt ta med sig kläder och skor som andra föräldrar har lämnat.

Sollentuna
Ingen riktad aktivitet har genomförts av kommunen men det finns förslag på återbruk av kontorsmöbler inom kommunen.

Solna
I Solna har man bland annat arbetat med Reko, miljöpris till återbruk inom förvaltningar, broschyr "goda exempel" samt webbinfo om återbruk.

Sundbyberg
Kommunen har infört Reko, haft temdagar på Returpunkten samt olika event och kommunikation om återbruk.

Täby
Information om var man kan lämna textiler finns på hemsidan samt information om seconhand-butiker och organisationer finns och andra tips. Dock inga direkta stimulansåtgärder.

Vallentuna
Som ett led i kommunens miljöarbete har webbtjänsterna Reko och Rekomo för återbruk av möbler och inredning lanserats. Dessa hjälper kommunens verksamheter att förebygga avfall och minska onödig konsumtion. En trädgårdsdag har anordnats av Parkavdelningen där säsongsblommor efter sommaren ges bort till kommuninvånare istället för att slängas.
Indikator AP.5.1.1
Uppdaterad: 2020-09-08