Mål 5 Öka återanvändningen

Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras.

Det innebär att återanvändning ska stimuleras genom nyttjande av ny teknik och samarbete med företag/organisationer. System för att återanvända varor och produkter ska vara lättillgängliga. Återanvändningen får dock inte leda till en ökad miljöbelastning.

Färgruta Totalt SÖRAB

Delmål till 2020

5.1 Åtgärder för att öka återanvändning

Delmål AP.5.1 Stimulansåtgärder för att öka återanvändningen av produkter ska ha åstadkommits.
Trend: 0 av 2 indikatorer har en positiv trend0 av 2 indikatorer har en positiv trend

5.2 Ökning av återbruksmaterial

Delmål AP.5.2 Den årliga mängden (kg) material för återbruk ska per invånare ha ökat i jämförelse med 2016.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Delmål till 2016

5.1 Hanteringen av schaktmassor

Delmål AP.5.2016.1 Hanteringen av schaktmassor och liknande ska vara kartlagt samt förbättringsåtgärder föreslagna.

5.2 Återbruksverksamhet

Delmål AP.5.2016.2 Det ska finnas återbruksverksamhet på alla återvinningscentraler
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend

5.3 Återbruksverksamhet för de kommunala verksamheterna

Delmål AP.5.2016.3 Det ska finnas etablerad återbruksverksamhet för de kommunala verksamheterna.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend

5.4 Information om återbruksmöjligheter och återbruksvinster

Delmål AP.5.2016.4 Det ska finnas lättillgänglig information om återbruksmöjligheter och återbruksvinster, såväl ekonomiska som miljömässiga
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Mål AP.5
Uppdaterad: 2020-10-20

Varför är detta viktigt?
Många saker som slängs idag kan återanvändas. Ju mer vi återanvänder desto mer spar vi på naturens resurser.