Mängd hushållsavfall

Indikatorn visar mängden insamlat hushållsavfall inom det kommunala ansvaret. Detta inkluderar säck- och kärlavfall, matavfall, farligt avfall och grovavfall. Indikatorn inkluderar inte förpackningar och tidningar som lämnats till återvinning. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster. Detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Mängd insamlat hushållsavfall per person.
Färgruta Totalt SÖRAB
Datakälla: Avfall Web
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:357 kg/person (2019)
Utgångsvärde:417 kg/person (2009)
Riktvärde:367 kg/person (2020)

Kommentar

Avfallsmängden minskade med nio kg/person 2019 jämfört med föregående år och ligger nu i snitt på 357 kg/person. Minskningen har främst skett inom mat- och restavfall.

Sedan 2009 har avfallsmängden minskat med 60 kg/person i genomsnitt bland SÖRABs kommunerna. Målet att minska med 50 kg/invånare sen 2009 uppnåddes redan förra året. Målet gäller för SÖRABs medelvärde.

De kommuner med minst mängd avfall per person är Sundbyberg, Solna och Danderyd medan de kommuner som har minskat avfallet mest är Vallentuna (-89 kg/person), Järfälla (-87 kg/person) och Solna (-81 kg/person).
Indikator AP.3.1.1
Uppdaterad: 2020-10-20