Mål 3 Minska avfallets mängd

Resurshushållning ska stimuleras för att minska avfallets mängd.

Det innebär att på olika sätt visa människor hur livsstil och konsumtionsmönster kan förändras så att avfallsmängden per invånare minskar.

Färgruta Totalt SÖRAB

Delmål till 2020

3.1 Avfallsmängd

Delmål AP.3.1 Den årliga mängden (kg) insamlat avfall ska per invånare ha minskat med 50 kg från 2009.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend

3.2 Information om avfallsminimering

Delmål AP.3.2 Minst 85 procent av hushållen ska uppge att de fått information om avfallsminimering.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend

3.3 Matsvinn

Delmål AP.3.3 År 2020 ska max 25 procent matsvinn finnas kvar i det matavfall som samlas in separat.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Delmål till 2016

3.1 Minskat matsvinn

Delmål AP.3.2016.1 Matsvinnet ska ha minskat med 10 kg per invånare jämfört med 2012
Trend: 2 av 2 indikatorer har en positiv trend

3.2 Minskat avfall i restauranger och butiker

Delmål AP.3.2016.2 Minst 50 % av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen ska kunna redovisa att och hur de aktivt arbetar med att minska avfallsmängden.
Mål AP.3
Uppdaterad: 2020-10-20

Varför är detta viktigt?
Avfall är en miljöbelastning. Vår livsstil gör att vi får mer och mer sopor per person och år. Dessutom ökar antalet invånare i kommunerna. Vi behöver konsumera ”smartare” för att det ska bli mindre sopor.