Åtgärdsstatus för nedlagda deponier

Indikatorn visar åtgärdsstatus för nedlagda deponier med riskklass 1 och 2 enligt länsstyrelsens kartläggning av potentiellt förorenade områden.

Länsstyrelsen inventerar och riskklassar förorenade områdena utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Enligt modellen görs först en inventering och en förstudie. För prioriterade områden görs sedan en huvudstudie.

Åtgärdsstatus för nedlagda deponier med riskklass 1 och 2 enligt mifo-kartläggning.
Färgruta Inventerad
Färgruta Förstudie
Färgruta Pågående åtgärd
Färgruta Delvis åtgärdad
Färgruta Avslutad åtgärd
Datakälla: Länsstyrelsens EBH-stöd
Senaste värdet:21 stycken (2020)
Utgångsvärde:22 stycken (2015)

Kommentar

Jämfört med senaste uppföljning 2017 så har åtgärdsarbetet påbörjats på flera deponier. En deponi är färdigsanerad, tre stycken är delvis sanerade och på fyra deponier pågår sanering.

För 2017 är uppgifterna hämtade från Länsstyrelsen och för 2020 är uppgifterna hämtade från kommunerna.

Danderyd
I kommunen finns två deponier med riskklass 2 som båda är delåtgärdade.

Lidingö
Kommunen har tre nedlagda deponier med riskklass 1 eller 2. Mosstorpstippen (Riskklass 1) är undersökt och borde i framtiden åtgärdas. Ängsholmen (Riskklass 1) är tidigare undersökt med borde kompletteras med ytterligare undersökningar. Dessutom delat tillsynsasvar med Försvarsinspektören för hälsa och miljö (Försvarsmakten). Bosötippen (Riskklass 2) är ej undersökt men planeras att undersökas under 2020.

Sollentuna
Kommunen har inte några deponier av typ MIFO klass 1 men sex stycken med riskklass 2.
Sanerad: 1 (Fresta industriområde)
Delvis åtgärdad: 1 (Älgkärrstippen, ligger även i Järfälla)
Pågående åtgärd: 3 (Holmbodatippen; saneringsarbete pågår vår-höst 2020; Rotebro 3:15, kompletterande provtagning görs troligen under 2020 samt Tureberg (Malmparken) har provtagits i omgångar, delar av området är sanerat.)

Solna
Kommunen har två deponier med riskklass 2, varav inga av dessa är åtgärdade.

Sundbyberg
Kommunen har en klass 2 deponi, Duvmossen, där är förstudie avslutad och huvudstudie påbörjad.

Vallentuna
I Vallentuna finns sju nedlagda deponier som kan utgöra stor risk för människors hälsa och miljön:
Inventerad: 5 (Cedersdal, Forderby, Gillingetippen, Okvistatippen samt Ekebytippen)
Förstudie: 1 (Grandala)
Pågående åtgärd: 1 (Högdala)

Järfälla, Upplands Väsby och Täby
Järfälla delar Älgkärrstippen med Sollentuna (och redovisas endast under Sollentuna) som är delvis åtgärdad men som inte kommer åtgärdas helt på grund av sin storlek. Deponin har ett löpande kontrollprogram som speglar påverkan på omgivningen. Utöver den har Järfälla inga deponier i riskklass 1 eller 2.

Upplands Väsby och Täby har ingen deponier med riskklass 1 eller 2.
Indikator AP.8.3.2
Uppdaterad: 2020-09-10