Åtgärdade nedlagda deponier

Indikatorn visar andelen åtgärdade objekt av de nedlagda deponier som efter inventering, förstudie eller huvudstudie fortsatt har riskklass 1 eller 2 enligt Länsstyrelsens mifo-kartläggning.

Andel åtgärdade nedlagda deponier.
Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Sollentuna
Färgruta Solna
Färgruta Sundbyberg
Färgruta Vallentuna
Färgruta Danderyd
Färgruta Järfälla
Färgruta Lidingö
Datakälla: Enkätsvar från kommunerna (2019), Länsstyrelsen i Stockholm (2017)
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet:5 % (2020)
Utgångsvärde:0 % (2017)
Gränsvärde:100 % (2020)

Kommentar

Endast en deponi är helt färdigsanerad vilket är Fresta industriområde i Sollentuna. Dock pågår sanering på flera deponier och ett flertal är delvis sanerade, se nyckeltal Åtgärdsstatus för nedlagda deponier för mer information.

För 2017 är uppgifterna hämtade från Länsstyrelsen och för 2020 är uppgifterna hämtade från kommunerna.

Danderyd
I kommunen finns två deponier med riskklass 2 som båda är delåtgärdade.

Järfälla
Järfälla delar Älgkärrstippen med Sollentuna (och redovisas endast under Sollentuna) som är delvis åtgärdad men som inte kommer åtgärdas helt på grund av sin storlek. Deponin har ett löpande kontrollprogram som speglar påverkan på omgivningen. Utöver den finns inga deponier med riskklass 1 eller 2 i Järfälla.

Lidingö
Kommunen har tre nedlagda deponier med riskklass 1 eller 2. Mosstorpstippen (Riskklass 1) är undersökt och borde i framtiden åtgärdas. Ängsholmen (Riskklass 1) är tidigare undersökt med borde kompletteras med ytterligare undersökningar. Dessutom delat tillsynsasvar med Försvarsinspektören för hälsa och miljö (Försvarsmakten). Bosötippen (Riskklass 2) är ej undersökt men planeras att undersökas under 2020.

Sollentuna
Kommunen har inte några deponier av typ MIFO klass 1 men sex stycken med riskklass 2 varav en är färdigsanerad.

Solna
Kommunen har två deponier med riskklass 2, varav inga av dessa är åtgärdade.

Sundbyberg
Kommunen har en klass 2 deponi, Duvmossen, där är förstudie avslutad och huvudstudie påbörjad.

Vallentuna
I Vallentuna finns sju nedlagda deponier som kan utgöra stor risk för människors hälsa och miljön. Efter en sekundär bedömning av tillsynsmyndighet har man kommit fram till att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för sex av deponierna.

Upplands Väsby och Täby
Upplands Väsby och Täby har ingen deponier med riskklass 1 eller 2.

Diagrammet visar hur det såg ut våren 2020.
Indikator AP.8.3.1
Uppdaterad: 2020-09-10