Mål 7 Energiutvinning

År 2020 ska brännbart avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas användas som bränsle. Biogas kan ersätta fossila bränslen.

Det innebär att icke brännbart avfall ska sorteras bort. Bränslet ska vara så rent att aska och slagg till största del kan återvinnas. Vid förbränningen ska el och värme produceras. Vid rötning av matavfall ska biogas utvinnas och användas som fordonsbränsle eller på annat sätt ersätta fossilt bränsle.

Färgruta Totalt SÖRAB

Delmål till 2020

7.1 Matavfall till biogas

Delmål AP.7.1 Allt matavfall som samlas in ska bli biogas, som ersätter fossila bränslen.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend

7.2 Brännbart avfall som bränsle

Delmål AP.7.2 Allt brännbart avfall, som inte bedöms lämpligt för materialåtervinning, ska användas som bränsle vid energianläggningar som producerar el och värme.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Delmål till 2016

7.1 Matavfall till biogas

Delmål AP.7.2016.1 Allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker ska omhändertas så att biogas kan produceras
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Mål AP.7
Uppdaterad: 2020-10-20

Varför är detta viktigt?
Det som blir kvar när soppåsen förbränts, en femtedel i form av aska och slagg, innehåller för mycket föroreningar för att kunna användas. Renare rester ger större möjlighet till återanvändning av askan och slaggen. 40 procent av innehållet i soppåsen är matavfall som kan omvandlas till biogas.