Kommuner med avfallsrutiner i planprocessen

Rutinerna ska gälla från översiktsplan, detaljplan, bygglov fram till inflyttning.

Antal kommuner som har en rutin för säkerställande av avfallshanteringen fram till inflyttning.
Färgruta Ja
Färgruta Delvis
Färgruta Nej
Datakälla: Kommuner/SÖRAB
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet:6 stycken (2019)
Utgångsvärde:0 stycken (2016)

Kommentar

Rutiner finns för detta men inte hela vägen för alla kommuner. Jämfört med 2016 är det nu flera kommuner som har rutiner för hela vägen. År 2016 hade alla kommuner rutiner för att säkerställa själva ytorna men ingen kommun hade rutiner för hela vägen till inflyttning. Rutiner för inflyttning kan vara att säkerhetsställa att de nyinflyttade har matavfallspåsar, att de har fått information om närmsta återvinningscentral etc.

Med Delvis menas att rutiner håller på att tas fram (Lidingö samt Upplands Väsby) eller i Järfällas fall att de är muntliga och inte helt självklara.

Danderyd
Kommunen har rutiner och arbetssätt men är under utveckling. En genomgång av hela stadsbyggnadsprocessen är planerad.

Järfälla
Det finns idag rutiner. Men flera av dem är muntliga och inte självklara. För att få till en bra planering så krävs det ännu tydligare strukturella rutiner.

Sollentuna
Bra rutiner och arbetssätt finns implementerade för hela processen.

Solna
I Solna har man under 2019 tagit fram kriterier för hållbar avfallshantering som kopplas till exploateringsavtal.

Sundbyberg
Rutiner och arbetssätt finns. Processen utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Täby
Täby har rutiner för detta men finns en del brister, speciellt i sista fasen inför inflytt och driftsättning av avfallshanteringen. Att hitta plats för avfall är också svårt då det är hård konkurrens om båda mark och utrymme i fastigheter.

Upplands Väsby
I Upplands Väsby finns detta till viss del, men utveckling pågår.

Vallentuna
Rutiner finns framtagna och samarbete mellan kommunens planavdelning och gata-park fungerar väl. Rutiner kring bygglovsremisser fram till inflyttning behöver förbättras.
Indikator AP.1.4.1
Uppdaterad: 2020-09-14