Avfallsanläggningar med rutiner för arbetsmiljöproblem

Indikatorn visar vilka av SÖRAB:s avfallsanläggningar där det finns rutiner för att identifiera, åtgärda och följa upp arbetsmiljöproblem. Det ska finnas en aktuell handlingsplan och rutiner för att rapportera och utreda eventuella risker, tillbud och olycksfall.

Andel avfallsanläggningar med rutiner för arbetsmiljöproblem
Mätområde Datum Värde
Totalt SÖRAB 2016 100
Totalt SÖRAB 2019 100
Hagby 2016 100
Hagby 2019 100
Stockby 2016 100
Stockby 2019 100
Kvarnkullen 2016 100
Kvarnkullen 2019 100
Smedby 2016 100
Smedby 2019 100
Görväln 2016 100
Görväln 2019 100
Datakälla: SÖRAB

Kommentar

Det finns en generell rutin som gäller för alla avfallsanläggningar. Sörab genomför skyddsronder minst en gång per år och anläggning. Riskanalyser för anläggningarna uppdateras minst en gång per år eller vid verksamhetsförändringar. Olyckor, tillbud eller vad som kunde ha blivit en olycka rapporteras.
Indikator AP.1.3.1
Uppdaterad: 2020-08-03