Avfallsanläggningar med rutiner för arbetsmiljöproblem

Indikatorn visar vilka av SÖRAB:s avfallsanläggningar där det finns rutiner för att identifiera, åtgärda och följa upp arbetsmiljöproblem. Det ska finnas en aktuell handlingsplan och rutiner för att rapportera och utreda eventuella risker, tillbud och olycksfall.

Andel avfallsanläggningar med rutiner för arbetsmiljöproblem
Anläggning Senaste värdet Datum
Görväln 100 2019
Hagby 100 2019
Kvarnkullen 100 2019
Smedby 100 2019
Stockby 100 2019
Totalt SÖRAB 100 2019
Datakälla: SÖRAB

Kommentar

Det finns en generell rutin som gäller för alla avfallsanläggningar. Sörab genomför skyddsronder minst en gång per år och anläggning. Riskanalyser för anläggningarna uppdateras minst en gång per år eller vid verksamhetsförändringar. Olyckor, tillbud eller vad som kunde ha blivit en olycka rapporteras.
Indikator AP.1.3.1
Uppdaterad: 2020-08-03