Kommuner med rutiner för arbetsmiljöproblem

Indikatorn visar vilka kommuner som har rutiner för att identifiera, åtgärda och följa upp arbetsmiljöproblem relaterade till avfallsinsamlingen. Det ska finnas en aktuell handlingsplan och rutiner för att rapportera och utreda eventuella risker, tillbud och olycksfall.

Antal kommuner med rutiner för insamlingsrelaterade arbetsmiljöproblem
Färgruta Ja
Datakälla: Kommuner/SÖRAB
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet:9 stycken (2019)
Utgångsvärde:9 stycken (2016)

Kommentar

Alla kommuner har rutiner för arbetsmiljöproblem.

Järfälla
Rutiner finns idag för att identifiera, åtgärda och följa upp. Arbetsmiljörelaterade frågor finns med på alla driftmöten med entrepenörer.

Vallentuna
Kommunen använder KIA (kommunens informationssystem för arbetsmiljöincidenter) för uppföljning och kontroll av trånga hämtningsområde. Kommunen har även beviljats investering på 1,5 miljoner kr för att åtgärda vägar med hämtningssvårigheter. Arbetet med detta pågår.

Sollentuna
Rutiner finns, men håller på att uppdateras.
Indikator AP.1.2.1
Uppdaterad: 2020-06-23