Mål 1 Människan i centrum

Avfallshantering ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och erbjuda den service som efterfrågas i syfte att uppfylla planens mål. Insamling och behandling ska vara anpassad så att arbetsmiljön för dem som hanterar avfallet är god.

Färgruta Totalt SÖRAB

Delmål till 2020

1.1 Tillgång till insamlingssystem

Delmål AP.1.1 Minst 85 procent av hushållen ska uppge att de har tillgång till tillfredsställande insamlingssystem.
Trend: 1 av 3 indikatorer har en positiv trend1 av 3 indikatorer har en positiv trend

1.2 Ågärder för arbetsmiljöproblem vid insamling

Delmål AP.1.2 Alla kommuner ska tillämpa rutiner för åtgärder av insamlingsrelaterade arbetsmiljöproblem.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend

1.3 Arbetsmiljöproblem vid sortering och behandling

Delmål AP.1.3 Arbetsmiljöproblem vid sortering och behandling ska vara identifierade och åtgärdade.
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend

1.4 Avfallshanteringen i planprocessen

Delmål AP.1.4 Det ska finnas ett arbetssätt som säkerställer att avfallsplaneringen är en självklar del i kommunens planarbete vid ny- och ombyggnation, d.v.s. från översiktsplan, detaljplan, bygglov fram till inflyttning.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Delmål till 2016

1.1 Avfallshanteringen i planprocessen

Delmål AP.1.2016.1 Avfallshanteringen ska vara en självklar del i kommunens planarbete vid ny- och ombyggnation, för att i tidigt skede säkerställa ytor och funktion för avfallshanteringen.
Trend: 1 av 2 indikatorer har en positiv trend1 av 2 indikatorer har en positiv trend

1.2 Handlingsplan för åtgärder av arbetsmiljöproblem

Delmål AP.1.2016.2 Det ska finnas en handlingsplan för åtgärder av de arbetsmiljöproblem som kartlades 2009.

1.3 Tillgång till insamlingssystem för hushållsavfall

Delmål AP.1.2016.3 Minst 80 procent av hushållen ska anse sig ha tillgång till tillfredsställande insamlingssystem för hushållsavfall.
Trend: 1 av 3 indikatorer har en positiv trend1 av 3 indikatorer har en positiv trend

1.4 Återkoppling till hushåll

Delmål AP.1.2016.4 Metoder ska vara etablerade för fortlöpande återkoppling till hushåll rörande resultat av insamling samt dess miljönytta
Trend: 1 av 3 indikatorer har en positiv trend1 av 3 indikatorer har en positiv trend

1.5 Återvinningsmöjligheter för grovavfall

Delmål AP.1.2016.5 År 2016 ska återvinningsmöjligheterna för grovavfall vara bättre jämfört med år 2012.
Trend: 2 av 5 indikatorer har en positiv trend2 av 5 indikatorer har en positiv trend2 av 5 indikatorer har en positiv trend2 av 5 indikatorer har en positiv trend
Mål AP.1
Uppdaterad: 2020-10-19

Varför är detta viktigt?
Många tycker att det är krångligt och obekvämt att sortera sopor. Vi vill att systemen ska bli bättre så att alla känner att det är lätt att sortera rätt. Det är svårt att hitta platser för sopsortering och stora avfallsanläggningar och därför måste avfallshantering ha en naturlig plats i kommunens övriga planering. Vi måste även se till att alla sophämtare får en acceptabel arbetsmiljö.