2.1 Kvalitet hushållsavfall

Hushållsavfall som levereras till behandlingsanläggningarna ska uppfylla deras kvalitetskrav.

Berör endast fraktioner som berörs av det kommunala ansvaret. Det vill säga endast matavfall, restavfall och därmed jämförligt avfall.

Färgruta Totalt SÖRAB

Indikatorer

Hushållsavfall som uppfyller kvalitetskraven

Indikator AP.2.1.1 Andel hushållsavfall som uppfyller behandlingsanläggningarnas kvalitetskrav
Delmål AP.2.1
Uppdaterad: 2018-08-30
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens avfallsentreprenad